Artikel 1 Definities en algemene bepalingen
1.1 Phantom Growtents is een handelsnaam van Dutch Hydroponic Solutions B.V.: de besloten vennootschap, Dutch Hydroponic Solutions B.V., statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 58806288. Ons BTW-identificatienummer is NL853190380B01.
1.2 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Phantom Growtents een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van producten.
1.3 Producten: Het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd wordt door Phantom Growtents.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle offertes zijn zestig (60) dagen geldig voor aanvaarding. Daarna zijn zij van louter informatieve waarde.
2.2 De door Phantom Growtents gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege.
2.3 De door Phantom Growtents opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst
3.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat Opdrachtgever een door Phantom Growtents uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Phantom Growtents akkoord is gegaan met deze aanvaarding.

Artikel 4 Levering
4.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
4.2 Indien het bestelde product niet direct uit voorraad leverbaar is wordt door Phantom Growtents een nadere levertijd opgegeven, waarbij Phantom Growtents zal trachten altijd binnen de op de offerte aangegeven termijn levering te doen geschieden. Deze termijn is nimmer te beschouwen als fatale termijn.
4.3 Levering van producten vindt plaats op een door de Opdrachtgever te bepalen adres dat zich in Nederland of België bevindt. De verzendkosten worden gefactureerd aan de Opdrachtgever.

Artikel 5 – Herroepingsrecht bij levering van producten
Bij de aankoop van producten heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Opdrachtgever of een vooraf door de Opdrachtgever aangewezen en aan de Phantom Growtents bekend gemaakte
vertegenwoordiger. Tijdens deze termijn zal de Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien
redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Phantom Growtents retourneren, conform de door Phantom Growtents verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping
Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 Phantom Growtents behoudt zich het eigendom voor van alle aan Opdrachtgever geleverde zaken, zolang Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Phantom Growtents uit hoofde van de krachtens de overeenkomst geleverde producten, alsmede op grond van artikel 10 neergelegde betalingsverplichtingen.
7.2 Rechten worden aan Opdrachtgever slechts verleend, of in het voorkomend geval overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
7.3 Een buitengewone beschikking over de goederen, zoals een verpanding, een zekerheidsstelling e.d. kan alleen met toestemming van Phantom Growtents geschieden. Opdrachtgever is verplicht Phantom Growtents onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op, onder eigendomsvoorbehoud, geleverde goederen.
7.4 Bij gebreke aan betaling de vervaldag en in het geval van faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever is Phantom Growtents gerechtigd de goederen zonder voorafgaande waarschuwing tot zich te nemen en verleent Opdrachtgever Phantom Growtents bij deze een onherroepelijke machtiging hiertoe over te gaan, alles onverlet het recht van Phantom Growtents op schadevergoeding. Teruggenomen goederen crediteert Phantom Growtents tegen de door haar in redelijkheid daaraan toe te kennen waarde.

Artikel 8 Garantie
8.1 Opdrachtgever dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient Opdrachtgever direct na ontdekking, en uiterlijk binnen zeven (7) dagen, op het vervoersdocument aan te tekenen en Phantom Growtents hiervan op de hoogste stellen.
8.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen de termijn als bepaald in artikel 8.1 de gebrekkigheid van de geleverde goederen aan Phantom Growtents zijn medegedeeld, worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen.
8.3 Op de door Phantom Growtents geleverde producten berust een garantietermijn van drie (3) maanden, deze termijn begint te lopen vanaf het moment van levering.
8.4 Indien de Opdrachtgever een beroep op de garantie doet als omschreven in artikel 8.3 dient de Opdrachtgever de gebrekkigheid van de door Phantom Growtents geleverde producten aan te tonen.
8.5 Garantie geldt enkel voor de gebrekkige fabricage van producten. Indien de gebrekkigheid van een product is veroorzaakt door onjuist gebruik of een overige aan de Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid kan de Opdrachtgever geen aanspraak doen op de garantieregeling als omschreven in dit artikel.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Phantom Growtents sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Phantom Growtents geleverde producten.
9.2 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.3 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Phantom Growtents aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Phantom Growtents toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
9.4 Phantom Growtents is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.5 De Opdrachtgever vrijwaart Phantom Growtents tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit – dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10 Prijs & Betaling
10.1 Betaling dient te geschieden bij bestelling, bij levering of bij ahalen van de door de Opdrachtgever bestelde producten.
10.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
10.3 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door Phantom Growtents gemaakt indien Phantom Growtents op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de Opdrachtgever verwikkeld geraakt zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
10.4 Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Phantom Growtents is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
11.2 Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste aanleg de rechtbank te Utrecht bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Opdrachtgever en Phantom Growtents.

Wanneer u een koopovereenkomst aan gaat of een koop sluit verklaart u met deze koop direct dat de door Phantom Growtents geleverde producten niet voor illegale doeleinden gebruikt worden.

Contactgegevens Dutch Hydroponic Solutions bv
St. Laurensdreef 45
3565 AJ Utrecht
Tel. 030 – 21 02 181

Openingstijden
De showroom van Dutch Hydroponic Solutions is op de volgende dagen geopend:

Maandag 10:00 – 12:00 uur en van 13:00 – 18:00 uur
Dinsdag 10:00 – 12:00 uur en van 13:00 – 18:00 uur
Woensdag 13:00 – 18:00 uur
Donderdag 10:00 – 12:00 uur en van 13:00 – 18:00 uur
Vrijdag 10:00 – 12:00 uur en van 13:00 – 18:00 uur
Zaterdag 11:00 – 17:00 uur